One year of books

I live in Paris. This blog shows my growing book collection.

tumblr analytics

nobuyoshi araki

126 Polaroids

image

Published 2010 by Akaaka, bought this year at Paris Photo.

image

Kenichi Arakawa, Nobuyoshi Araki

Akiko Ishihara, Yosuomi Ishihara

Hiromi Onuma, Hitoshi Okamoto

Junichi Omoto

Yudai Kita, Kaoru Kinoshita

Satoko, Shigeo Sawatari

Hiroshi Sugimoto

Suiren Higashino, Yurika Hirata

Yoshihiro Fujimura, Yoma Funabashi

Kengo Yagawa, Toshihiro Yashiro

Kazue Yonezawa, Yasumasa Yonehara

A celebration to Polaroid by Japanese photographers